Tạo một project web (tự phát triển, có thể trên php, net, hay java) theo yêu cầu sau:Website cho phép

Tạo một project web (tự phát triển, có thể trên php, net, hay java) theo yêu cầu sau:

Website cho phép quản lý danh sách bài tập lớn/đồ án (đặc trưng của một đồ án gồm tên, mô tả, GVHD, file word/pdf, file zip source code, .) với tính năng hiển thị danh sách, thêm, sửa, xoá.
Dữ liệu lưu trong cơ sở dữ liệu sql server hoặc my sql hoặc hệ quản trị mà sv quen thuộc
Xây dựng hệ thống api tương ứng cho các tính năng trên để khi cần có thể kết nối qua app mobile/ phần mềm desktop.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *