Phân tích vai trò của triết học Mác- Lênin trong đời sống xã hội và trong sự nghiệp đổi mới

Phân tích vai trò của triết học Mác- Lênin trong đời sống xã hội và trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam hiện nay?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *