Subco Begin Endin that minimizes osts using the transportation • • 13.16 A large St. Louis feed mill, Robert Orwig Processing, prepares its 6-month aggregate

Subco

Begin
Endin
that minimizes osts using the transportation
• • 13.16 A large St. Louis feed mill, Robert Orwig Processing,
prepares its 6-month aggregate plan by forecasting demand for
50-pound bags of cattle feed as follows: January, 1,000 bags;
February, 1,200; March, 1,250; April, 1,450; May, 1,400; and June,
1,400. The feed mill plans to begin the new year with no inventory
left over from the previous year, and backorders are not permit-
ted. It projects that capacity (during regular hours) for producing
bags of feed will remain constant at 800 until the end of April, and
then increase to 1,100 bags per month when a planned expansion
is completed on May 1. Overtime capacity is set at 300 bags per
month until the expansion, at which time it will increase to 400
bags per month. A friendly competitor in Sioux City, Iowa, is also
available as a backup source to meet demand—but can provide
only 500 bags total during the 6-month period. Develop a 6-month
production plan for the feed mill using the transportation method.
COST:
Regul
Overti
Subco
Invent
Assum
tion m
18
factur

Every year, students in many learn English. of these students are young children. Others are teenagers. Many are adults. Some

Every year, students in many learn English. of these students are young children. Others are teenagers. Many are adults. Some learn at school, others study themselves. A few learn English just by the language in films, on television, in the office, or among their friends. But not many are lucky to do that. Most people must work hard to learn another language. *

Bài tập cặp phạm trù Hồ Chí Minh viết: “Một dân tộc, một đảng viên, và mỗi con nguời, ngày hôm qua

Bài tập cặp phạm trù

Hồ Chí Minh viết:
“Một dân tộc, một đảng viên, và mỗi con nguời, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến, ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu xa vào chủ nghĩa cá nhân. Cho nên khi ta kiên trì đẩy mạnh cuộc chiến đấu chống Mỹ cứu nước, làm cho văn minh chiến thắng bạo tàn thì đồng thời phải loại trừ cái xấu xa do chế độ cũ để lại trong xã hội và trong mỗi con người”
Yêu cầu:
1. Từ góc độ triết học, bạn hãy bàn về quan điểm trên đây của Bác Hồ bằng cặp phạm trù nào của phép biện chứng duy vật?
2. Hãy dẫn chứng từ thực tiễn để chứng minh cho nhận định của Hồ Chí Minh về khả năng một “nguời vĩ đại” có thể chuyển hoá thành “nguời tầm thuờng” trong những hoàn cảnh cụ thể.
2. Nghiên cứu văn bản sau:
“Mỗi người đều có cái thiện và cái ác trong lòng. Ta phải làm cho phần tốt của con người nảy nở như hoa mùa xuân và phần xấu bị mất dần đi, đó là thái độ của người cách mạng. Đối với người có thói hư tật xấu, trừ hạng người phản lại Tổ quốc và nhân dân, ta cũng phải giúp họ tiến bộ bằng cách làm cho cái phần thiện ở trong con người nảy nở để đẩy lùi cái ác, chứ không phải đập cho tơi bời…”
Yêu cầu: Quan niệm trên thể hiện tầm nhìn biện chứng nhân văn rất sâu sắc của tác giả đối với con người; trong đó có sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa phép biện chứng mácxít với văn hoá phương Đông và truyền thống dân tộc Việt Nam.
1. Bạn hãy cho biết tính nhân văn phương Đông và truyền thống dân tộc Việt Nam được thể hiện như thế nào trong cách nhìn về bản chất con người của Bác?
2. Hãy phân tích quan điểm phép biện chứng mácxit về cách nhìn con người của Bác dưới góc độ triết học?