Anh/chị đánh giá như thế nào về vai trò của pháp luật đối với đời sống xã hội?

Anh/chị đánh giá như thế nào về vai trò của pháp luật đối với đời sống xã hội?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *